ทักษะที่จำเป็นสำหรับนักบริหารมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรมระดมสมองในหัวข้อ "ทักษะที่จำเป็นสำหรับนักบริหารมืออาชีพ" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ GMI Leadership Camp 2018 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน และสามารถเชื่อมโยงความรู้ด้านการบริหารจัดการ การรับผิดชอบต่อสังคมและการประกันคุณภาพการศึกษากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ตลอดจนการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับคณะกรรมการนักศึกษาและการสร้างเครือข่ายคณะกรรมการนักศึกษา โดยมีคณะกรรมการนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้นประมาณ 40 คน

 

ประมวลภาพกิจกรรม