โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ 61

10 รูปภาพUpdated ประมาณหนึ่งวันที่แล้ว

วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้เข้ารับการอบรมและฝึกภาคปฏิบัติกับวิทยากรจากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส์ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรอบรู้การเสริมภาพลักษณ์ มารยาทในการเข้าสังคม การแต่งกาย และการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม