รางวัล Exellent Oral Presentation

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธมลวรรณ อยู่เจริญ นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ได้รับรางวัล Exellent Oral Presentation (ด้านเภสัชกรรมคลินิกและด้านเภสัชศาสตร์สังคมฯ) ระดับบัณฑิตศึกษา/อาจารย์/บุคคลทั่วไป เรื่อง The Development of Pharmaceuticals and Medical Supplies Inventory Management System : A Case Study of Community Hospitals ในการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานระดับชาติ The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประมวลภาพกิจกรรม