ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม ณ ห้องประชุม GMI อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 8 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการให้ความเห็น เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ ตลอดจนตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและประเทศ

ประมวลภาพกิจกรรม