รางวัลความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม

ถ้าจะพูดถึงแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมสร้างสรรค์นวัตกรรมและโครงการต่างๆจนได้รับรางวัลนั้น ส่วนหนึ่งนอกจากความมุ่งมั้นและลงมือทำอย่างตั้งใจแล้ว ต้องบอกว่าประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ที่ GMI เป็น “รากฐาน”สำคัญที่ผมสามารถนำมา
“ต่อยอด”ความคิดได้อย่างมั่นคงทีเดียวครับ 

ผมสุรวิช จงดีวัฒนา เป็นบัณฑิต EPM รุ่นที่ 12 ครับ มีโอกาศได้ร่วมเรียนรู้ ศึกษา ทำงานวิจัยร่วมกับโครงการ IBPG ของ กสว. ที่ทาง อ.ปภัสสร เป็นที่ปรึกษา IS เป็นผู้แนะนำ เป็นการทำวิจัยศึกษาความเป็นไปได้ของการทำธุรกิจของสินค้านวัตกรรมระดับประเทศ ซึ่งได้ทั้งความรู้ และแรงบันดาลใจในการพัฒนาแนวคิด สร้างความท้าทาย ความกล้าที่จะคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในบริบทเดิมๆให้เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ชุมชน และประเทศชาติ 

การเรียนที่ GMI ถือเป็นอีกหนึ่งในความภูมิใจของชีวิตครับ ทำให้ผมได้พัฒนาตัวเองทั้งด้านศาสตร์ และ(วาทะ)ศิลป์ ซึ่งมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยในสาขาต่างๆ ทำให้เรา “รู้ลึก”และ “รู้กว้าง” บัณฑิตที่จบไปผมมั่นใจว่าสามารถที่จะก้าวยืนและทำประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างอย่างมืออาชีพครับ

สำหรับผมการเรียนที่นี่ยังช่วยยกระดับแนวคิดในการแก้ไขปัญหา “แบบพลวัตร” คือ ไม่ปิดกั้นและยึดติดประสบการณ์เดิมๆ สอนให้ผมเรียนรู้ทั้งการเป็น “คนเก่ง”และ ”คนดี” พร้อมที่จะปรับปรุงแนวทางการแก้ไขปัญหาอยู่เสมอ  ทำให้เราเห็นปัญหาหรือตีโจทย์ ได้แตกต่างครับ

หากส่วนหนึ่งของรางวัลในวันนี้เกิดจากความมุ่งมั่นไม่ท้อถอยและการลงมือทำอย่างจริงจังของตัวผมเอง ที่เหลือก็คือประสบการณ์ดีดีที่ได้รับจากGMI นี่แหละครับ

ประมวลภาพกิจกรรม