ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประจำภาคการศึกษา 1/2564 (รอบ4)

27 กรกฎาคม 2564

สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อสามารถชำระค่ายืนยันสิทธิ์ ได้ 
 ตั้งแต่วันที่ 26  ก.ค. 2564  ถึง  30  ก.ค. 2564

-       รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   ปีการศึกษา 1/2564 (รอบ4)
 

ลิงก์ ใบชำระค่ายืนยันสิทธิ์      (ต้องชำระภายในวันที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์)

- ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระค่าสมัคร/ค่ายืนยันสิทธิ

- ลิงก์ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่และกิจกรรมอื่นๆ

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม