ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง Banquet ชั้น 5 อาคาร EnCo C มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) ร่วมกับ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ รวมทั้งเพื่อพัฒนาหลักสูตรสำหรับพนักงานในกลุ่ม ปตท. และเปิด Logistics Academy โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน) เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามความความร่วมมือ โดยมี ผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม และ คุณสมศักดิ์ เปรมมณี รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด เป็นผู้แทนลงนามความร่วมมือ

ประมวลภาพกิจกรรม