Dinner Talk สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดกิจกรรม “Dinner Talk สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า” ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เพื่อสร้างสานสัมพันธ์และส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายศิษย์เก่าของ GMI ที่มีมาร่วม 20 ปี
โดยในการนี้ทาง GMI และตัวแทนศิษย์เก่าทุกรุ่น ทุกหลักสูตร ได้เห็นชอบร่วมกันในการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า GMI (และจะเป็นสมาคมศิษย์เก่าในอนาคตอันใกล้) ภายใต้ชื่อ GMI Connect Club หรือ ชมรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า GMI โดยมีคณะกรรมการชมรมเป็นตัวแทนของทุกสาขา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและสถาบันการศึกษา ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาปัจจุบันในด้านการเรียนการสอน และเครือข่ายธุรกิจ

ประมวลภาพกิจกรรม