GMI Leadership Camp 2022

วันที่ 6 เมษายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภายใต้โครงการ GMI Leadership Camp 2022 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นคณะกรรมการนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของทั้ง 8 สาขา โดยมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การระดมสมอง โดย ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ และ ดร.วินัย หอมสมบัติ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากทีมผู้บริหารของ GMI ที่ได้เข้ามาพบปะและให้โอวาทแก่นักศึกษาอีกด้วย กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการบูรณาการทางความคิดและเพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการนักศึกษา อันจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษานอกห้องเรียน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ มหาวิทยาลัยและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์การพัฒนานักศึกษาให้มีภาวะผู้นำ การทำงานร่วมกันเป็นทีม พร้อมสร้างเครือข่ายในการทำงานและพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ มีการคัดเลือกประธานและรองประธานคณะกรรมการนักศึกษา เพื่อที่จะวางแผนกิจกรรมต่างๆ ในปีการศึกษา 2565

ประมวลภาพกิจกรรม