ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการที่ดีของจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 3- 6 มิถุนายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน "การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชุมชน และการบริหารจัดการที่ดีของจังหวัดนครศรีธรรมราช" โดยมี ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคล พร้อมด้วย ดร.วินัย หอมสมบัติ ประธานหลักสูตร MBA (Management) ดร.สุขยืน เทพทอง อาจารย์ประจำหลักสูตร MBA (Management) และ ผศ.ดร.กานดา บุญโสธรสถิตย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้นำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต เสริมสร้างประสบการณ์และศึกษาแนวคิดการทำธุรกิจที่มีแบบแผน มีการบริหารจัดการธุรกิจที่ดี และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและธุรกิจในอนาคตที่คำนึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้

ประมวลภาพกิจกรรม