งานไหว้ครูประจำปี 2558

ภาพบรรยากาศในงานไหว้ครูประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา เวลา 16.30 น.
จัดขึ้นโดยนักศึกษา GMI ผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและเจิมหนังสือ มีคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

ประมวลภาพกิจกรรม