วีดีโอกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563

 1. แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

2. กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ GMI โดย รศ.ดร.สุวิทย์ เเซ่เตีย (อธิการบดี มจธ.)

3. กล่าวตอนรับนักศึกษาใหม่ GMI โดย ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ (คณบดี GMI) 

4. นักบริการการศึกษาพบนักศึกษา GMI (Live & Zoom) 

5. งานแผนเเละประกันคุณภาพ โดย ดร.ปฏิภาณ เเซ่หลิ่ม (รองคณบดีฝ่ายแผนเเละประกันคุณภาพ)

6. งานฝ่ายวิชาการ โดย รศ.ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กุล (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

7. งานฝ่ายบริการวิชาการเเละสังคม โดย ผศ.ดร.กนกพร กังวาลสงค์ (รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสังคม) 

8. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดย ดร.สุขยืน เทพทอง (ประธานสาขาวิชาการจัดบริหารจัดการองค์กร) 

9. รุ่นพี่เเต่ละสาขา กล่าวต้อนรับรุ่นน้อง 

10. เเนะนำมหาวิทยาลัย

11. เเนะนำอาจารย์ GMI 

12. แนะนำเจ้าหน้าที่ GMI 

13. แนะนำการใช้หอสมุด มจธ.

ประมวลภาพกิจกรรม