โครงการพัฒนาความเป็นสากลร่วมกับ Service Learning Office, University of Mizzouri

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ ได้ต้อนรับตัวแทนจากหน่วยงาน Office of Service Learning, University of Missouri-Columbia จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพาไปดูการทำงานในพื้นที่ social lab จ.เชียงใหม่ และ จ.น่าน และได้กำหนดเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาการทำงานร่วมระหว่างสองมหาวิทยาลัยให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการความเป็นสากล ผ่านการนำนักศึกษาและบุคลากรของสองมหาวิทยาลัยมาเรียนรู้และทำงานร่วมกันในพื้นที่ จ.น่าน ระหว่างวันที่ 5-11 มกราคม 2563 โดยมีนักศึกษาและบุคลากรจาก University of Missouri-Columbia จำนวน 11 คน นักศึกษา นักวิจัยและบุคลากรจาก KMUTT จำนวน 31 คน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ประวัติและวิถีการต้มเกลือโบราณ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเกลือ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และพิธีกรรมของชุมชน การศึกษาวิถีของกลุ่มชาติพันธุ์มละบริ การบำเพ็ญประโยชน์ทำกิจกรรมภาษาอังกฤษกับนักเรียนระดับประถมศึกษา การทำโครงงานร่วมกัน และการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตและทำงานร่วมกัน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากสำนักงานกิจการต่างประเทศ (IA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ** สามารถชมตัวอย่างผลงานของนักศึกษาได้ทางเพจเฟสบุ๊ค : บ่อเกลือ บ่ไกล - Bor Kluea Not too Far https://bit.ly/3c5lmGF

ประมวลภาพกิจกรรม