สัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา 2563

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา เรียนต่อในระดับปริญญาโท ด้านบริหารและการจัดการ

ประมวลภาพกิจกรรม