โครงการ GMI อาสา ครั้งที่ 1

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้จัดโครงการ GMI อาสา ครั้งที่ 1 “สร้างฝาย เดินป่าศึกษาธรรมชาติ" ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยบุคคลากรและนักศึกษาได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายกึ่งถาวร) เพื่อควบคุมความเร็วการไหลของน้ำให้ช้าลงในช่วงฤดูฝน ช่วยให้การกัดเซาะ ชะล้าง และพังทลายของดินสองฝั่งสายน้ำลดลง ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในฤดูแล้ง กักเก็บตะกอนดินไม่ให้พัดพาสู่การตื้นเขินของแหล่งน้ำชั้นล่าง และยังช่วยส่งเสริมการเก็บกักอินทรียวัตถุไว้ใน แหล่งน้ำให้เพิ่มปริมาณมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม GMI สานสัมพันธ์ในช่วงค่ำ ได้ทำกิจกรรมสนุกร่วมกันกับพี่ๆ เจ้าหน้าที่อุทยานฯ พร้อมกิจกรรมรอบกองไฟ อีกทั้งยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำกล้วยอบจากพลังงานแสงอาทิตย์ (กล้วยอบน้ำผึ่ง) เเละการเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ เช่น การร่อนเเร่ดีบุก สะพานแขวน และธารน้ำร้อน เป็นต้น

ประมวลภาพกิจกรรม