อบรมและบรรยายพิเศษหัวข้อ “การวิจัยในมนุษย์”

วันที่ 27 กันยายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้เชิญ คุณณมล วรปรีดา จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักศึกษา (ครั้งที่ 1) การอบรมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย์ ให้ทราบแนวทางปฎิบัติด้านจรรยาบรรณ และหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รวมถึงการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการทำวิจัย

ประมวลภาพกิจกรรม