Taipei Tech เปิดหลักสูตร Executive MBA รุ่นที่ 7

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 National Taipei University of Technology (NTUT) ได้จัดพิธีเปิดหลักสูตร Executive MBA (EMBA) รุ่นที่ 7 ภายใต้ความร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม โดยมี ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาคีความร่วมมือ และ Dean of College of Management, Taipei Tech ตลอดจนคณาจารย์และศิษย์เก่าหลักสูตร EMBA ทุกรุ่น

ประมวลภาพกิจกรรม