ปฐมนิเทศนักศึกษา GMI 2562

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบกฎระเบียบ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การแนะนำสถานที่เรียน และมีการบรรยายถึงความเป็นนักศึกษาที่สอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัย รวมถึงการบรรยายเกี่ยวกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ศึกษาใน GMI จากคณบดีและรองคณบดีฝ่ายต่างๆ เพื่อสร้างสรรคุณธรรมจริยธรรมในหมู่นักศึกษา ให้นักศึกษามีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้รุ่นพี่ยังให้การต้อนรับด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง อันจะส่งผลให้นักศึกษาใหม่มีความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข

ประมวลภาพกิจกรรม