อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ 62

วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้เข้ารับการอบรมและฝึกภาคปฏิบัติกับวิทยากรจากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส์ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรอบรู้การเสริมภาพลักษณ์ มารยาทในการเข้าสังคม การแต่งกาย และการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

ประมวลภาพกิจกรรม