โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ บริษัท Delta Electronics Industries

โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ประเทศไต้หวัน ของสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม โดยได้รับโอกาสได้เยีี่ยมชมและศึกษางานที่บริษัท Delta Electronics Industries ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการ จัดการระบบกาลังไฟฟ้า (Power management solutions) รวมทั้งเป็นผู้ผลิตที่สาคัญสาหรับ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัท Tesla หนึ่งในผู้นำรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า รวมถึงนวัตกรรม ของ Tesla ด้านอื่นๆ อาทิแบตเตอร์รี่ของ EV สามารถวิ่งได้ระยะทางน้อยกว่าเมื่อเทียบกับกับถังบรรจุน้ามันของรถยนต์น้ามัน

ประมวลภาพกิจกรรม