โครงการพัฒนาความร่วมมือกับ University of Missouri

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) ได้มีการประชุมโครงการพัฒนาความร่วมมือกับ University of Missouri ด้านการพัฒนานักศึกษาและ Service Learning มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของมหาวิทยาลัยกับชุมชนร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ นักวิจัย จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ และ มจธ ราชบุรี เข้าร่วมหารือด้วย

ประมวลภาพกิจกรรม