ศึกษาดูงาน บริษัท SCG

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาคีความร่วมมือ เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม และสำนักยุทธศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ บริษัท SCG โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการบริหารองค์กรภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต การพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะทำให้พนักงานมีทัศนคติและมุมมองที่กว้างไกล ตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้

ประมวลภาพกิจกรรม