งานปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2558

ภาพบรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมขอแสดงความยินดีกับ
ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน จัดขึ้น ณ อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 8 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม