การศึกษาต่อปริญญาโท   

เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำภาคการศึกษา 2/2565  (รอบ4)

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 โดยมีกำหนดการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้  ถึง วันที่ 30  พ.ย. 2565
(เปิดรับเฉพาะหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ)

-  สมัคร ทดสอบภาษาอังกฤษ (TETET)   สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ หรือมีผลสอบภาษา      อังกฤษแต่ยังไม่เป็นไปตาม  ที่หลักสูตรกำหนด

 ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระค่าสมัคร-ค่ายืนยันสิทธิ์


1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (MSc) 
                -  การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  (Logistics and Supply Chain Management : LGM)  
 รายละเอียดหลักสูตร

2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (MSc) 
                 - สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ (Integrated Innovation Management)     รายละเอียดหลักสูตร

3.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
                - สาขาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม  (InnovativeEntrepreneurship Management : EPM 
  รายละเอียดหลักสูตร 

 4.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (MBA) 
-  การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation Management : TIM)       รายละเอียดหลักสูตร 
-  การจัดการธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Management : DBM)         รายละเอียดหลักสูตร
-  การบริหารโครงการ (Project Management : PJM)     รายละเอียดหลักสูตร
-  การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management : OGM)        รายละเอียดหลักสูตร
-  การจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Management :REM)      รายละเอียดหลักสูตร 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
           -  ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสถาบันที่สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองหรือมีคุณสมบัติอื่นเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
          -  ควรมีประสบการณ์การทำงานหรือเป็นผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังสำเร็จการศึกษา

วิธีการคัดเลือก
          -  พิจารณาจากใบสมัคร บัณฑิตวิทยาลัยฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากคุณสมบัติพื้นฐานต่างๆ เช่น ประวัติการศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร สาขาวิชาที่ศึกษา ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ประสบการณ์การทำงาน ตำแหน่งงานในปัจจุบันและแผนงานในอนาคตหลังสำเร็จการศึกษาเป็นต้น
          -  สอบสัมภาษณ์ บัณฑิตวิทยาลัยฯ จะจัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาจากใบสมัครเท่านั้น โดยการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาจากบุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ ทักษะในการวิเคราะห์เหตุการณ์ และความพร้อมในการเข้าศึกษา

หลักฐานการรับสมัคร
          -  ใบรับรองผลการเรียน  (Transcript)
          -  รูปถ่าย 1 นิ้ว
          -  ใบสมัคร (ปรินต์หลังจากทำการสมัครในระบบแล้ว)
          -  ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

                        คะแนน Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)  4.5  คะแนน 

                        คะแนน TOEFL iBT  72 ขึ้นไป 

                        คะแนน IELTS 5.5 ขึ้นไป

                            คะแนน TOEIC 650  ขึ้นไป

ถ้าไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษต้องเข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (LNG550/LNG600)

หรือ สมัครสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย (TETET)

(ผลคะแนนการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) (ถ้าไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ต้องทำการทดสอบกับมหาวิทยาลัย)
          -  ใบรับรองจากนายจ้างหรืออาจารย์ที่เคยสอน จำนวน 2 ฉบับ (บศ.2
)    Download บศ.2