รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ตั้งแต่บัดนี้  ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565

กำหนดการรับสมัคร

 1. สมัครผ่านเว็บไซต์ : 1 - 31 ธ.ค. 65
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์ : 5 ม.ค. 66
 3. สอบสัมภาษณ์ : 8 ม.ค. 66
 4. ประกาศผลสอบคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ (GMI) : 12 ม.ค. 66
 5. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 12 - 18 ม.ค. 66
  • ภาคพิเศษ จำนวน 43,000 บาท
  • ภาคปกติ(เฉพาะสาขา LGM) จำนวน 34,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม(PDF)

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Sc.)
  • ​การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management : LGM)

   ฝึกให้เป็น Keyman (บุคคลที่มีบทบาทสำคัญ) ของทีมงานหรือขององค์กร จะมีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงตรรกะ และการคิดเชิงระบบตามหลักวิทยาศาสตร์ ในการแก้ไขปัญหา และเมื่อทำงานจะมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มี Self-motivation, passion และความรอบคอบปราณีตเพื่อให้ผลงานออกมามีคุณภาพ มีทักษะในการสื่อสาร สามารถสื่อสารได้ทั้งบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการ และภาควิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีพ และในการประกอบวิชาชีพ

   เราให้ความสำคัญกับเครือข่าย มีความรักและความภูมิใจในทีมงาน และจะดำรงไว้ซึ่งทีมงานเป็นสำคัญ

   • ภาคปกติ:
    • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร: 158,500 บาท
    • วันเวลาเรียน: จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น. บางวิชาเรียนรวมกับภาคพิเศษ เวลา 18.00 - 21.00 น. และเสาร์ วิชาภาษาอังกฤษ 08.30 - 12.30 น. (วันธรรมดาเรียนประมาณ 3-4 วัน/สัปดาห์)
   • ภาคพิเศษ:
    • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร: 232,000 บาท
    • วันเวลาเรียน: จันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น. และเสาร์ วิชาภาษาอังกฤษ เวลา 08.30 - 12.30 น. (วันธรรมดาเรียนประมาณ 3-4 วัน/สัปดาห์)
   • รายละเอียดเพิ่มเติม
  • ​การจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ (Integrated Innovation Management : MII)
   • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร: 238,000 บาท
   • วันเวลาเรียน:
    • ภาคปกติ เรียนวัน - เวลาราชการปกติ และ/หรือนอกวัน - เวลาราชการ เวลา 18.00 - 21.00 น.
    • ภาคพิเศษ นอกวัน - เวลาราชการ เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 18.00 น.
    (เรียนประมาณ 3 วัน/สัปดาห์)
   • รายละเอียดเพิ่มเติม
 2. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสถาบันที่สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองหรือมีคุณสมบัติอื่นเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 2. ควรมีประสบการณ์การทำงานหรือเป็นผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังสำเร็จการศึกษา

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี (Transcript)
 2. สำเนาใบปริญญาบัตร
 3. ไฟล์รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
 4. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
  1. ยกเว้นการเรียนปรับพื้นวิชาภาษาอังกฤษ
   • TETET 4.5 ขึ้นไป
   • TOEFL iBT 72 ขึ้นไป
   • IELTS 5.5 ขึ้นไป
   • TOEIC 650 ขึ้นไป
  2. ต้องเรียนปรับพื้นวิชาภาษาอังกฤษ 1 วิชา ได้แก่ LNG600
   • TETET 3.5 ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 4.5
   • TOEFL iBT 42 ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 72
   • IELTS 4.0 ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 5.5
   • TOEIC 540 ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 650
  3. ต้องเรียนปรับพื้นวิชาภาษาอังกฤษ 2 วิชา ได้แก่ LNG550 และ LNG600
   • TETET น้อยกว่า 3.5
   • TOEFL iBT น้อยกว่า 42
   • IELTS น้อยกว่า 4.0
   • TOEIC น้อยกว่า 540

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

 1. เข้าระบบเพื่อสร้างบัญชี   ลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชี
 2. กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว การศึกษา และแนบเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกข้อมูล
 3. ชำระเงินค่าสมัคร    ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระค่าสมัคร
 4. ส่งเอกสารเพิ่มเติม
  • อัปโหลดออนไลน์ (รูปถ่าย ใบรับรองการจบการศึกษา Transcript)
  • หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) รับรองโดยอาจารย์ผู้เคยสอน 2 ท่าน หรือผู้บังคับบัญชาในสายงานของผู้สมัคร 2 ท่าน หรืออย่างละท่าน เมื่อดำเนินการแล้ว ขอให้อาจารย์ผู้เคยสอนหรือผู้บังคับบัญชาในสายงาน จัดส่งเอกสารมายังสำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา ที่อีเมล admission@kmutt.ac.th