หลักสูตรการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม 

               การดวามเป็นผู้ประกอบการไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ หากแต่เกิดจากความตั้งใจในการสรรค์สร้างสิ่งใหม่ที่มีคุณค่า (Value creation) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เป็นตลาดหรือกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจำเป็นต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจ (Passion) และเข้าใจการจัดสรรทรัพยากรและเวลาที่มีอยู่อย่างเหมาะสม เพื่อให้แนวคิดหรือนวัตกรรมที่คิดขึ้นกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการโดยมุ่งเน้นความสำเร็จจากการประกอบการ ซึ่งเป็นทั้งผลตอบแทนในรูปของเงิน เช่น รายได้ หรือผลตอบแทนที่ไม่ใช่เงิน เช่น ความเป็นอิสระ เป็นต้น ผู้ประกอบการยังจำเป็นที่ต้องเข้าใจความเสี่ยง (Risk) ที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากความไม่แน่นอนของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ เพื่อนำพาธุรกิจไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ได้
               หลักสูตรการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ
เชิงนวัตกรรม มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความเป็นมืออาชีพ ด้วยการบูรณาการศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับการจัดการ โดยให้ความสำคัญในการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจที่ทันสมัย พร้อมทั้งยกระดับความเข็มแข็งและความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการเดิม ภายใต้การประสานงานอันดีระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์
ประธานหลักสูตรการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม 
 

วัตถุประสงค์

 • ผลิตมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ให้มีองค์ความรู้ทางด้านการ บริหารธุรกิจที่ทันสมัยโดยเน้นการใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
 • ยกระดับความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันแก่ธุรกิจต่างๆ โดยการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการบริหารธุรกิจที่เหมาะสมและทันสมัยแก่ผู้ประกอบการเดิม
 • ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและประสานงานระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการธุรกิจซึ่งกันและกัน

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ประกอบการธุรกิจ หรือ เจ้าของกิจการต่าง ๆ ธุรกิจที่เน้นการผลิต การบริการ หรือ การค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น
 • พนักงานองค์กรธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ในตำแหน่งผู้บริหารขั้นต้น หรือพนักงานอาวุโสใน ฝ่าย ต่างๆ อาทิ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายการตลาด

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ

คุณวุฒิ :

ปร.ด.(การจัดการ) 

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ประเทศไทย (2559)

ผศ.ดร.วรัญญา ติโลกะวิชัย

คุณวุฒิ :

วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยี และการจัดการนวัตกรรม)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2555)

ผศ.ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์

คุณวุฒิ :

D.B.A. (Strategic Management)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

Graduate School of Management,Southern Cross University, Australia.

 

อาจารย์ประจำ

ดร.สุขยืน เทพทอง

คุณวุฒิ :

ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

สถาบันบัณฑตพัฒนบริหารศาสตร์,ประเทศไทย (2557)

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Public Policy)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

University of York, UK (2554)

ดร.รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์

คุณวุฒิ :

วท.ด.(ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ประเทศไทย (2559)

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) (S/U)

 • บัญชีการเงินและบัญชีบริหาร 2 หน่วยกิต
 • การสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ  1 หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ 16 หน่วยกิต

 • การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยกิต
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์และการควบคุมธุรกิจ 3 หน่วยกิต
 • การเงินสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต
 • การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสำหรับผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต
 • การสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการ  3 หน่วยกิต
 • สัมมนาสำหรับผู้ประกอบการ 1 หน่วยกิต

หมวดวิชาแกน 12  หน่วยกิต

 • การจัดการเชิงพาณิชย์และกลยุทธ์นวัตกรรม  3 หน่วยกิต
 • การสร้างสรรค์ความคิดใหม่ และการคิดเชิงออกแบบ 3 หน่วยกิต
 • ผู้ประกอบการเพื่อสังคมและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 3 หน่วยกิต
 • แผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม 3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก

แผน ข (การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต) 9 หน่วยกิต

แผน ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต) 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาด้านการตลาด 

 • การจัดการธุรกิจค้าปลีก  3 หน่วยกิต
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่  3 หน่วยกิต
 • การตลาดบริการ  3 หน่วยกิต
 • การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าสำหรับผู้ประกอบการ  3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาด้านนโยบายและการวางกลยุทธ์

 • การดำเนินการธุรกิจใหม่ในระดับนานาชาติ และภูมิภาคเอเชีย  3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาด้านทฤษฎีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เครื่องมือ เทคนิคการจัดการและสารสนเทศการจัดการ

 • การเจรจาต่อรองและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง  3 หน่วยกิต
 • ศาสตร์การตัดสินใจเพื่อการจัดการ  3 หน่วยกิต
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ  3 หน่วยกิต
 • เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาด้านความเป็นผู้ประกอบการ

 • ภาวะผู้นำในผู้ประกอบการและการจัดการทรัพยากรบุคคล  3 หน่วยกิต
 • หัวข้อพิเศษด้านการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาอื่นๆ

 • วิชาเลือกที่เปิดสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัยฯ และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สอน
  3 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ (สำหรับแผน ก) และการค้นคว้าอิสระ (สำหรับแผน ข)

 • วิทยานิพนธ์(Thesis) 12 หน่วยกิต
 • การวิจัยเฉพาะเรื่อง(Special Research Project) 6 หน่วยกิต
 • การค้นคว้าอิสระ(Independent Study)3 หน่วยกิต
 • โครงการแผนธุรกิจนวัตกรรม 6 หน่วยกิต
 • โครงการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ 6 หน่วยกิต
 • โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ ไม่นับหน่วยกิต

 • วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2 หน่วยกิต
 • วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต

หมายเหตุ

นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และ/หรือ ได้รับการยกเว้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับคะแนนการทดสอบและเงื่อนไขตามที่คณะศิลปศาสตร์กำหนด