หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสำหรับการแข่งขันของโลกปัจจุบัน เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรตามทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนานวัตกร โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสามแกนความรู้คือ 1) แกนความรู้ทางธุรกิจ 2) แกนความรู้ทางการจัดการนวัตกรรม และ 3) แกนความรู้ทางเทคโนโลยี ด้วยการใช้โครงการบูรณาการนวัตกรรมเป็นแกนกลางของการเรียนรู้ ซึ่งโครงการบูรณาการนวัตกรรมนี้จะแบ่งเป็นสามส่วนได้แก่ 1) การกำหนดเป้าหมายของนวัตกรรมที่จะเน้นการแก้ปัญหาในระยะยาว 2) การวางแผนการพัฒนาโครงการบูรณาการนวัตกรรม และ 3) การวางแผนการนำนวัตกรรมเข้าสู่ตลาดและต่อยอดของนวัตกรรมในอนาคต

ผศ.ดร.วรพจน์     อังกสิทธิ์
คณบดี บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
 

 

วัตถุประสงค์

  • ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มทักษะทางการบริหารจัดการธุรกิจ และนวัตกรรม
  • ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านต่างๆ เพื่อสร้างนวัตกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกร
  • ผู้ที่ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างธุรกิจ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม 

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Development Administration) 

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

National Institute of Development Administration (NIDA), Thailand 

ดร.บุญเกียรติ  เอี้ยววงษ์เจริญ

คุณวุฒิ :

Ph.D.(Systems Science / Engineering Management) 

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

Portland State University,  U.S.A.

อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ 

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Industrial Engineering)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

University of Missouri-Columbia, U.S.A.

ผศ.ดร.จิรศิลป์    จยาวรรณ

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Computer and Electrical Engineering)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

Florida Atlantic University, U.S.A. 

ดร.สุจิต พงษ์นุ่มกุล

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Technology Management for Innovation)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

The University of Tokyo, Japan

ผศ.ดร.ศุภชาต   เอี่ยมรัตนกูล

คุณวุฒิ :

Ph.D.(Management)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

Asian Institute of Technology

ดร.กฤษฎา จุติมงคลกุล

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Technopreneurship and Innovation Management)
CPA (Thailand),ASEAN CPA
ACMA (CIMA-UK) and CGMA (AICPA)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

 

รวม 41 หน่วยกิต (5 หน่วยกิต วิชาเสริมพื้นฐาน และ 36 หน่วยกิต วิชาบัณฑิตศึกษา)

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 5 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

                สัมมนา: คุณลักษณะพื้นฐานของความเป็นผู้นำ 1 หน่วยกิต
           การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการสร้างนวัตกรรม 2 หน่วยกิต
           การเล่าเรื่องด้วยข้อมูล (Storytelling with Data) 2 หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต (วิชาละ 1 หน่วยกิต)

                หมวดวิชาบริหารธุรกิจ (9 หน่วยกิต)
           พื้นฐานระบบนิเวศนวัตกรรม (Fundamental of Innovation Ecosystem)
          การคาดการณ์และกำหนดเป้าหมายสาหรับอนาคต (Futuristic Thinking and Foresight)
          การเข้าใจลูกค้าเชิงลึกเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ (Customer Insight for New Product Development Orientation)
          การบริหารโครงการ (Project Management)
          การวิเคราะห์โซ่คุณค่าเพื่อความยั่งยืน (Value Chain Analysis for Sustainability)
          การเงินสำหรับธุรกิจ (Business Finance)
          การบัญชีบริหารเพื่อการตัดสินใจ (Managerial Accounting for Decision Making)
          การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
          การวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analytic)

         หมวดวิชาการจัดการนวัตกรรม (9 หน่วยกิต)
         การสร้างองค์กรนวัตกรรมอย่างยั่งยืน (Building a Sustaining Innovative Organization)
         การจัดการการริเริ่มนวัตกรรม (Managing Innovation Initiative)
         โมเดลธุรกิจเชิงนวัตกรรม (Innovative Business Model)
         การเข้าใจลูกค้าเชิงลึกด้วยเทคนิคเชิงปริมาณ (Customer Insight by Quantitative Techniques)
         การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของนวัตกรรม (Managing Intellectual Property of Innovation)
         การถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ (Technology and Knowledge Transfer)
        การตลาดและการนานวัตกรรมเข้าสู่ตลาด (Marketing and Innovation Commercialization)
         การศึกษารูปแบบและโครงสร้างของนวัตกรรม (Morphological Innovation)
        การสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือ (Communicating for Collaboration)

หมวดวิชาเลือก

                แผน ก 2 เลือกเรียน 6 หน่วยกิต
           แผน ข เลือกเรียน 12 หน่วยกิต

หมวดวิทยานิพนธ์ และการวิจัยโครงการเฉพาะเรื่อง

                แผน ก 2 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
            แผน ข วิจัยโครงการเฉพาะเรื่อง 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ  (ไม่นับหน่วยกิต)

LNG 550         วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  2 หน่วยกิต (S/U)
                            (Remedial English Course for Post Graduate Students)

LNG 600         วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตร                  3 หน่วยกิต (S/U)
                             สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
                             (In-sessional English Course for Post Graduate Students)

หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550  และ/หรือ LNG 600 ทั้งนี้การยกเว้นขึ้นอยู่กับระดับคะแนนการทดสอบและเงื่อนไขตามที่คณะศิลปศาสตร์กำหนด