หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

การจัดการโลจิสติกส์ คือการบริหารกระบวนการไหลของสินค้า/บริการหรือวัตถุดิบ จากจุดเริ่มต้น (Points of Origin) ไปยังจุดที่มีการใช้สินค้าหรือวัตถุดิบนั้นๆ The Council of Logistics Management ไดใ้ห้คำนิยามวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ไว้ว่า "กระบวนการในการวางแผน ดำเนินการและควบคุมประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการเคลื่อนย้าย และการจัดเก็บ สินค้าและบริการ ตลอดจนข้อมูลต่างๆ จากจุด เริ่มต้นไปยังจุดที่มีการใช้งานโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภค"

รศ.ดร.ชุมพล  มณฑาทิพย์กุล
ประธานหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซับพลายเชน
 

 

วัตถุประสงค์

 • ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ในด้านการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ขององค์กรต่างๆ และความต้องการของประเทศไทย
 • ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้ เทคนิค และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งจะช่วย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
 • ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและประสานงานระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ในการ แก้ปัญหารวมทั้งกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและการจัดการซึ่งกันและกัน
 • ให้บริการทางวิชาการและการวิจัยแก่ภาครัฐและภาคเอกชน

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ประกอบการธุรกิจ หรือ เจ้าของกิจการต่างๆ ที่เป็นผู้ใ้ห้บริการด้านโลจิสติกส์
 • พนักงานองค์กรธุรกิจ  รัฐวิสาหกิจ  เช่น บริษัทไทยหรือต่างประเทศ สถาบันการเงินต่าง ๆ ใน ตำแหน่งผู้บริหารขั้นต้น หรือพนักงานอาวุโส ในฝ่ายคลังสินค้า และ สินค้าคงคลัง ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายวางแผน ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายนำเข้าและส่งออก ฝ่ายโลจิสติกส์ และฝ่ายโซ่อุปทานเป็นต้น

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รศ.ดร.ชุมพล  มณฑาทิพย์กุล

คุณวุฒิ :

ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, ประเทศไทย

ผศ.ดร.พงชัย  อธิคมรัตนกุล

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Industrial Engineering)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

Iowa State University, U.S.A.

ผศ.ดร.กานดา บุญโสธรสถิตย์

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Manufacturing Engineering)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

University of New South Wales (UNSW), Australia

 

อาจารย์ประจำ

ดร.สุขยืน เทพทอง

คุณวุฒิ :

ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

สถาบันบัณฑตพัฒนบริหารศาสตร์,ประเทศไทย (2557)

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Public Policy)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

University of York, UK (2554)

ดร.รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์

คุณวุฒิ :

วท.ด.(ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ประเทศไทย (2559)

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน สำหรับแผน ก2 (ไม่นับหน่วยกิต) 2 หน่วยกิต

 • ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 2 หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ 22 หน่วยกิต

 • การจัดการโลจิสติกส์สมัยใหม่ 3 หน่วยกิต
 • การจัดการคลังและการกระจายสินค้าขั้นสูง 3 หน่วยกิต
 • การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างเชิงกลยุทธ์และการจัดหาสากล 3 หน่วยกิต
 • การจัดการขนส่งสินค้าสากล 3 หน่วยกิต
 • การจัดการสินค้าคงคลัง 3 หน่วยกิต
 • การจัดการคุณภาพและผลิตภาพในซัพพลายเชน 3 หน่วยกิต
 • การจัดการซัพพลายเชน 3 หน่วยกิต
 • สัมมนาสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1 หน่วยกิต

หมวดวิชาแกน

สำหรับแผน ก2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) 9 หน่วยกิต

สำหรับแผน ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต) 12 หน่วยกิต

สำหรับแผน ข (การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต) 15 หน่วยกิต

 • การจัดการความเสี่ยงซัพพลายเชน 3 หน่วยกิต
 • การบริหารความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ในซัพพลายเชน 3 หน่วยกิต
 • การจำลองรูปแบบซัพพลายเชน 3 หน่วยกิต
 • แบบจำลองการตัดสินใจด้านโลจิสติกส์ 3 หน่วยกิต
 • เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3 หน่วยกิต
 • หัวข้อพิเศษ 1 3 หน่วยกิต
 • หัวข้อพิเศษ 2 3 หน่วยกิต
 • หัวข้อพิเศษ 3 3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก (สำหรับแผน ข) 3 หน่วยกิต

 • การจัดการซัพพลายเชนอาหาร 3 หน่วยกิต
 • ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับและซัพพลายเชนเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
 • การจัดการซัพพลายเชนค้าปลีกเชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยกิต
 • การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินและการตัดสินใจในซัพพลายเชน 3 หน่วยกิต
 • วิชาเลือกที่เปิดสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัยฯ และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สอน 3 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

สำหรับแผน ก2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

 • วิทยานิพนธ์(Thesis) 12 หน่วยกิต

สำหรับแผน ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)

 • การวิจัยโครงการเฉพาะเรื่อง 6 หน่วยกิต

สำหรับแผน ข (การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต)

 • การค้นคว้าอิสระ(Independent Study) 3 หน่วยกิต

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ ไม่นับหน่วยกิต

 • วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2 หน่วยกิต
 • วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต