หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
(สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์)

สาขา วิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์   เน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการองค์ความรู้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยมี การให้ความรู้พื้นฐานทั้งทางด้านการเงิน    การบัญชี   กลยุทธ์การตลาด   นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ   แนวทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  รวมไปถึงนวัตกรรมต่างๆ   โดยผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาต่างๆ       มีการนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นจากประสบการณ์ต่างๆ ภายใน ชั้นเรียนและนอกสถานที่  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาแนะนำและให้แนวทางการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

ผศ.ดร.มงคล  อัศวดิลกฤทธิ์ 
ประธานสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์
 

 

วัตถุประสงค์

  • ผลิตมหา บัณฑิตอันประกอบด้วยความรู้ความสามารถในด้านการจัดการทั่วไปและการจัดการ เฉพาะทางที่ทันสมัย เพื่อให้มีศักยภาพในการจัดการองค์การ หรือเป็นผู้ประกอบการที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
  • พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการสื่อสารในสภาพแวดล้อมต่างๆ ขององค์กรอย่างมีประสิทธิผล
  • พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม และมีศักยภาพเชิงกลยุทธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นสากล
  • ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.วินัย หอมสมบัติ

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Transportation Economics and Logistics Management) 

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

The Hong Kong Polytechnic University,Hong Kong SAR

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Public Administration and Public Policy)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

The University of York, U.K.

ดร.สุขยืน เทพทอง

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Development Administration)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย

ดร.ศศิธร มหาคุณาจิระกุล

คุณวุฒิ :

ปร.ด. (การตลาด)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

โครงการปริญญาเอกร่วม สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย

ดร.ดั้นดุสิต  โปราณานนท์

คุณวุฒิ :

วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม)  

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทยR

อาจารย์ประจำ

ดร.บุญเกียรติ  เอี้ยววงษ์เจริญ

คุณวุฒิ :

Ph.D.(Systems Science Engineering Management)  

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

Portland State University,  U.S.

ดร.อานนท์  ทับเที่ยง

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Computer Network) 

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

Pierre-Marie Curie University (Paris 6), France

ผศ.ดร.มงคล  อัศวดิลกฤทธิ์

คุณวุฒิ :

ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 

ผศ.ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม 

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Development Administration) 

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 – 21.00 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

40  หน่วยกิต (และวิชาเสริมพื้นฐาน 4 หน่วยกิต)

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน             4 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

BUS 515        หลักการจัดการบัญชีสำหรับผู้บริหาร                           2 หน่วยกิต (S/U)
                           (Accounting Principles for Executives)

BUS 601        ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ                          2 หน่วยกิต (S/U)
                          (English for Business Communication)

หมวดวิชาบังคับ                    16 หน่วยกิต

BUS 617        การวิเคราะห์โครงการลงทุน                                     3 หน่วยกิต
                          (Project Feasibility Analysis)

BUS 634        ธรรมาภิบาลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม               1 หน่วยกิต
                           (Corporate Governance and Social Responsibility)

BUS 635        กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด                                           3 หน่วยกิต
                          (Market Entry Strategy)

BUS 636        กลยุทธ์เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน                     3 หน่วยกิต
                           (Strategy for Sustainable Business Growth)

BUS 641        กระบวนการองค์กรและการจัดการทรัพยากรบุคคล            3 หน่วยกิต
                          (Organizational Process and Human Resource Management)

BUS 653         การจัดการกระบวนการธุรกิจ                                   2 หน่วยกิต
                            (Business Process Management)

BUS 654        การวิจัยทางธุรกิจ                                                1 หน่วยกิต
                           (Business Research)

หมวดวิชาแกน                      12 หน่วยกิต

REM 631        นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ                             3 หน่วยกิต
                           การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
                          (Policy and Law related to Real Estate Development)

REM 651        การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อโครงการ                           3 หน่วยกิต
                           พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
                           (Feasibility Study for Real Estate Development Project)

REM 652        การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และ                         3 หน่วยกิต
                            การดำเนินการเชิงกลยุทธ์
                           (Real Estate Project Development and Strategic Implementation)

REM 691        สัมมนาแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์         3 หน่วยกิต
                           (Seminar in Real Estate Development Trend and Direction)

หมวดวิชาเลือก (สำหรับแผน ข) 9 หน่วยกิต

REM 601        หัวข้อพิเศษ 1                                                    3 หน่วยกิต
                           (Special Topic I)

REM 602        หัวข้อพิเศษ 2                                                     3 หน่วยกิต
                           (Special Topic II)

REM 621        กลยุทธ์การตลาดสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์              3 หน่วยกิต
                            (Strategic Marketing for Real Estate Project)

REM 632        การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาโครงการ     3 หน่วยกิต
                           (Environmental Impact Assessment on Project Development)

REM 641        นวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์                                        3 หน่วยกิต
                            (Real Estate Innovation)

XXX XXX        วิชาเลือกที่เปิดสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัยฯ และได้รับ           3 หน่วยกิต
                          ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สอน

หมายเหตุ: นักศึกษาแผน ข. จะต้องเรียนวิชาเลือกอย่างน้อย 9 หน่วยกิต จากแขนง/กลุ่มวิชาของตนเอง หรือเลือกจากแขนง/กลุ่มวิชาอื่นที่คณะเปิดสอน

วิทยานิพนธ์ (สำหรับแผน ก2)    12 หน่วยกิต

GMI 691         วิทยานิพนธ์ (Thesis)                                            12 หน่วยกิต

การค้นคว้าอิสระ (สำหรับแผน ข) 3 หน่วยกิต

GMI 693         การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)                      3 หน่วยกิต

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ  (ไม่นับหน่วยกิต)

LNG 550         วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  2 หน่วยกิต (S/U)
                               (Remedial English Course for Post Graduate Students)

LNG 600         วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตร                  3 หน่วยกิต (S/U)
                           สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
                          (In-sessional English Course for Post Graduate Students)

 หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550  และ/หรือ LNG 600 ทั้งนี้การยกเว้นขึ้นอยู่กับระดับคะแนนการทดสอบและเงื่อนไขตามที่คณะศิลปศาสตร์กำหนด