หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
(สาขาบริหารจัดการองค์กร)

โลกยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทำให้ผู้บริหารองค์กรต้องตอบ
คำถามตัวเองแล้วว่าคุณจะก้าวทันและคิดไปให้ไกลกว่าคนอื่นได้อย่างไรหากองค์กรต้องเผชิญกับสภาวะที่มี
การแข่งขันสูง   สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์กร (Organization Management) จะติดอาวุธทางปัญญา
และเสริมสร้างสมรรถนะในหลากหลายมิติ    เช่น    มิติภาวะผู้นำ การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการสื่อสาร 
มิติการพัฒนาองค์กรและทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์          มิติการจัดการความเสี่ยงในองค์กร และมิติการจัดการ
สมรรถนะองค์กร  เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น ในการช่วยขับเคลื่อน
องค์กรให้ก้าวหน้า และเป็นที่ไว้ใจของผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง  เพราะเราเชื่อมั่นว่า ผู้บริหารหรือผู้นำ
ที่เก่งและดีเปรียบเสมือนคนคุมหางเสือเรือที่คอยกำหนดทิศทางของเรือไปสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เราจึงพร้อมที่จะรังสรรค์คุณให้เป็นผู้บริหารองค์กรมืออาชีพ

ดร.สุขยืน เทพทอง   
ประธานสาขาวิชาการบริหารจัดการองค์กร
 

 

วัตถุประสงค์

  • ผลิตมหาบัณฑิตอันประกอบด้วยความรู้ความสามารถในด้านการจัดการทั่วไปและการจัดการเฉพาะทางที่ทันสมัย เพื่อให้มีศักยภาพในการจัดการองค์การ หรือเป็นผู้ประกอบการที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
  • พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการสื่อสารในสภาพแวดล้อมต่างๆ ขององค์กรอย่างมีประสิทธิผล
  • พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม และมีศักยภาพเชิงกลยุทธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นสากล
  • ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.วินัย หอมสมบัติ

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Transportation Economics and Logistics Management) 

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

The Hong Kong Polytechnic University,Hong Kong SAR

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Public Administration and Public Policy)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

The University of York, U.K.

ดร.สุขยืน เทพทอง

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Development Administration)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย

ดร.ศศิธร มหาคุณาจิระกุล

คุณวุฒิ :

ปร.ด. (การตลาด)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

โครงการปริญญาเอกร่วม สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย

ดร.ดั้นดุสิต  โปราณานนท์

คุณวุฒิ :

วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม)  

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทยR

อาจารย์ประจำ

ดร.บุญเกียรติ  เอี้ยววงษ์เจริญ

คุณวุฒิ :

Ph.D.(Systems Science Engineering Management)  

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

Portland State University,  U.S.

ดร.อานนท์  ทับเที่ยง

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Computer Network) 

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

Pierre-Marie Curie University (Paris 6), France

ดร.มงคล  อัศวดิลกฤทธิ์

คุณวุฒิ :

ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 

ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม 

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Development Administration) 

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 – 21.00 น. และวันเสาร์

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

40  หน่วยกิต (และวิชาเสริมพื้นฐาน 4 หน่วยกิต)

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน             4 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

BUS 515        หลักการจัดการบัญชีสำหรับผู้บริหาร                           2 หน่วยกิต (S/U)
                           (Accounting Principles for Executives)

BUS 601        ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ                          2 หน่วยกิต (S/U)
                           (English for Business Communication)

หมวดวิชาบังคับ                    16 หน่วยกิต

BUS 617        การวิเคราะห์โครงการลงทุน                                     3 หน่วยกิต
                           (Project Feasibility Analysis)

BUS 634        ธรรมาภิบาลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม               1 หน่วยกิต
                          (Corporate Governance and Social Responsibility)

BUS 635        กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด                                           3 หน่วยกิต
                           (Market Entry Strategy)

BUS 636        กลยุทธ์เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน                     3 หน่วยกิต
                           (Strategy for Sustainable Business Growth)

BUS 641        กระบวนการองค์กรและการจัดการทรัพยากรบุคคล            3 หน่วยกิต
                          (Organizational Process and Human Resource Management)

BUS 653         การจัดการกระบวนการธุรกิจ                                   2 หน่วยกิต
                            (Business Process Management)

BUS 654        การวิจัยทางธุรกิจ                                                1 หน่วยกิต
                           (Business Research)

หมวดวิชาแกน                      12 หน่วยกิต

OGM 641       ภาวะผู้นำ การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการสื่อสาร         3 หน่วยกิต
                            (Leadership, Change and Communication Management)

OGM 642       การจัดการสมรรถนะองค์กร                                     3 หน่วยกิต
                           (Organization Performance Management)    

OGM 644       การพัฒนาทุนมนุษย์และองค์กร                                 3 หน่วยกิต                                  
                           (Human Capital and Organizational Development)   

OGM 651       การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการจัดการวิกฤต              3 หน่วยกิต
                           (Enterprise Risk Management, Crisis Management)   

หมวดวิชาเลือก (สำหรับแผน ข) 9 หน่วยกิต

OGM 601       หัวข้อพิเศษ 1                                                    3 หน่วยกิต
                           (Special Topic I)        

OGM 602       หัวข้อพิเศษ 2                                                    3 หน่วยกิต
                           (Special Topic II)

OGM 643       นวัตกรรมและทักษะความเป็นผู้ประกอบการในองค์กร         3 หน่วยกิต
                            (Organizational Innovation and Entrepreneurship)

OGM 645       การจัดการข้ามวัฒนธรรมและประเด็นร่วมสมัย                 3 หน่วยกิต
                            ในการบริหารจัดการองค์กร
                            (Cross-Cultural Management and Contemporary Issues in Organization Management)

XXX XXX        วิชาเลือกที่เปิดสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัยฯ และได้รับ           3 หน่วยกิต
                           ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สอน

หมายเหตุ: นักศึกษาแผน ข. จะต้องเรียนวิชาเลือกอย่างน้อย 9 หน่วยกิต จากแขนง/กลุ่มวิชาของตนเอง หรือเลือกจากแขนง/กลุ่มวิชาอื่นที่คณะเปิดสอน

วิทยานิพนธ์ (สำหรับแผน ก2)    12 หน่วยกิต

GMI 691         วิทยานิพนธ์ (Thesis)                                            12 หน่วยกิต

การค้นคว้าอิสระ (สำหรับแผน ข) 3 หน่วยกิต

GMI 693         การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)                      3 หน่วยกิต

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ  (ไม่นับหน่วยกิต)

LNG 550         วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  2 หน่วยกิต (S/U)
                            (Remedial English Course for Post Graduate Students)

LNG 600         วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตร                  3 หน่วยกิต (S/U)
                            สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
                            (In-sessional English Course for Post Graduate Students)

 หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550  และ/หรือ LNG 600 ทั้งนี้การยกเว้นขึ้นอยู่กับระดับคะแนนการทดสอบและเงื่อนไขตามที่คณะศิลปศาสตร์กำหนด