หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล)

                สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล เน้นการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะ และการวิจัยด้านการจัดการธุรกิจยุคใหม่ สู่ยุคดิจิทัลเปลี่ยนโลก (Digtal Disruption)  เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านการจัดการดิจิทัลอีโคโนมี (DigtalEconomy) ของประเทศ องค์ความรู้ รวมถึงการจัดการโทรคมนาคม การจัดการบรอดคาสติ้ง  การจัดการไอซีทีสมัยใหม่ ซึ่งต้องการนำเครื่องมือและนวัตกรรมการจัดการใหม่ๆ ด้านดิจิทัลมาสร้างการเติบโตและความยั่งยืนของธุรกิจ โดยเริ่มจากการปรับพื้นฐานนักศึกษาให้เข้าใจรากฐานดิจิทัล ทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมถึงภาษาอังกฤษ ความเข้าใจและใช้เครื่องมือดิจิทัล และองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการ เช่นหลักการจัดการบัญชีสำหรับผู้บริหาร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ การวิเคราะห์โครงการลงทุน ธรรมาภิบาลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดกลยุทธ์เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน กระบวนการองค์กรและการจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการธุรกิจ และการวิจัยทางธุรกิจ จากนั้นเสริมด้วยทักษะ ความรู้ และการวิจัยเพื่อนำเครื่องมือดิจิทัลเข้ามาช่วยจัดการธุรกิจสู่เป้าหมายที่วางไว้ผ่านกรณีศึกษา และผ่านการฝึกปฏิบัติจริง อาทิรากฐานทางดิจิทัล การกำกับดูแลด้านดิจิทัล รวมถึงการบริหารความเสี่ยงดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล การตลาดดิจิทัลรวมถึงวิชาเลือก อาทิ ผู้นำทางดิจิทัลรวมถึงการฝึกให้ผู้เรียนรู้มี ความสามารถต้านการคาดการณ์ทางดิจิทัล เช่น อนาคตศึกษารวมถึงให้ผู้เรียนมีความสามารถ การคิดเชิงออกแบบ และความสามารถด้านการบริหารโครงการดิจิทัล การออกแบบเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับผู้จัดการ

 ดร.อานนท์  ทับเที่ยง   ประธานสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

วัตถุประสงค์

  • ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โดยมุ่งเน้นการสร้างศักยภาพในการวิจัยและการจัดการองค์การเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาศาสตร์ความรู้ด้านการจัดการสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
  • ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงองค์การ ให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ ทิศทางการพัฒนาของประเทศ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
  • เสริมสร้างทักษะและยกระดับความเข้มแข็ง ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ และความสามารถด้านการวิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียน
  • ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และประสานงานระหว่างภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม รวมทั้งกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการธุรกิจที่เอื้อและเกื้อหนุนต่อกันและกัน

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.วินัย หอมสมบัติ

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Transportation Economics and Logistics Management) 

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

The Hong Kong Polytechnic University,Hong Kong SAR

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Public Administration and Public Policy)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

The University of York, U.K.

ดร.สุขยืน เทพทอง

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Development Administration)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย

ดร.ศศิธร มหาคุณาจิระกุล

คุณวุฒิ :

ปร.ด. (การตลาด)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

โครงการปริญญาเอกร่วม สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย

ดร.ดั้นดุสิต  โปราณานนท์

คุณวุฒิ :

วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม)  

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทยR

อาจารย์ประจำ

ดร.บุญเกียรติ  เอี้ยววงษ์เจริญ

คุณวุฒิ :

Ph.D.(Systems Science Engineering Management)  

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

Portland State University,  U.S.

ดร.อานนท์  ทับเที่ยง

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Computer Network) 

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

Pierre-Marie Curie University (Paris 6), France

ดร.มงคล  อัศวดิลกฤทธิ์

คุณวุฒิ :

ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 

ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม 

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Development Administration) 

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 – 21.00 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

40  หน่วยกิต (และวิชาเสริมพื้นฐาน 4 หน่วยกิต)

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน             4 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

BUS 515        หลักการจัดการบัญชีสำหรับผู้บริหาร                           2 หน่วยกิต (S/U)
                           (Accounting Principles for Executives)

BUS 601        ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ                          2 หน่วยกิต (S/U)
                          (English for Business Communication)

หมวดวิชาบังคับ                    16 หน่วยกิต

BUS 617        การวิเคราะห์โครงการลงทุน                                     3 หน่วยกิต
                           (Project Feasibility Analysis)

BUS 634        ธรรมาภิบาลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม               1 หน่วยกิต
                           (Corporate Governance and Social Responsibility)

BUS 635        กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด                                           3 หน่วยกิต
                          (Market Entry Strategy)

BUS 636        กลยุทธ์เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน                     3 หน่วยกิต
                          (Strategy for Sustainable Business Growth)

BUS 641        กระบวนการองค์กรและการจัดการทรัพยากรบุคคล            3 หน่วยกิต
                          (Organizational Process and Human Resource Management)

BUS 653         การจัดการกระบวนการธุรกิจ                                   2 หน่วยกิต
                            (Business Process Management)

BUS 654        การวิจัยทางธุรกิจ                                                1 หน่วยกิต
                           (Business Research)

หมวดวิชาแกน                      12 หน่วยกิต

DBM 530        การกำกับดูแลด้านดิจิทัล                                        3 หน่วยกิต
                            (Digital Governance)

DBM 551        การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล                           3 หน่วยกิต
                            (Business Transformation Toward the Digital Disruption Era)

DBM 570        รากฐานทางดิจิทัล                                               3 หน่วยกิต
                             (Digital Foundation)

DBM 621        การตลาดดิจิทัล                                                  3 หน่วยกิต
                            (Digital Marketing)

หมวดวิชาเลือก (สำหรับแผน ข) 9 หน่วยกิต

DBM 601        หัวข้อพิเศษ 1                                                    3 หน่วยกิต
                            ( Special Topic I)

DBM 602        หัวข้อพิเศษ 2                                                    3 หน่วยกิต
                            (Special Topic II)       

DBM 631        ผู้นำทางดิจิทัล                                                   3 หน่วยกิต
                           (Digital Leadership)

DBM 652        การออกแบบเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้         3 หน่วยกิต
                           (Creative Content and Application)

DBM 661        วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่          3 หน่วยกิต
                           (Data Science and Big Data Analytics)

DBM 672        ความมั่นคงทางไซเบอร์สำหรับผู้จัดการ                         3 หน่วยกิต                                   
                            (Cybersecurity for Manager)

XXX XXX        วิชาเลือกที่เปิดสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัยฯ และได้รับ           3 หน่วยกิต
                           ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สอน

หมายเหตุ: นักศึกษาแผน ข. จะต้องเรียนวิชาเลือกอย่างน้อย 9 หน่วยกิต จากแขนง/กลุ่มวิชาของตนเอง หรือเลือกจากแขนง/กลุ่มวิชาอื่นที่คณะเปิดสอน

วิทยานิพนธ์ (สำหรับแผน ก2)    12 หน่วยกิต

GMI 691         วิทยานิพนธ์ (Thesis)                                            12 หน่วยกิต

การค้นคว้าอิสระ (สำหรับแผน ข) 3 หน่วยกิต

GMI 693         การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)                      3 หน่วยกิต

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ  (ไม่นับหน่วยกิต)

LNG 550         วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  2 หน่วยกิต (S/U)
                            (Remedial English Course for Post Graduate Students)

LNG 600         วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตร                  3 หน่วยกิต (S/U)
                            สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
                            (In-sessional English Course for Post Graduate Students)

 หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550  และ/หรือ LNG 600 ทั้งนี้การยกเว้นขึ้นอยู่กับระดับคะแนนการทดสอบและเงื่อนไขตามที่คณะศิลปศาสตร์กำหนด