หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล)

               สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล เน้นการเรียนการสอนและการวิจัยด้านการจัดการธุรกิจยุคใหม่ สู่ยุคดิจิทัลเปลี่ยนโลก (Digital Disruption) เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านการจัดการดิจิทัลอีโคโนมี (Digital Economy) ของประเทศ โดยเฉพาะสู่ยุค New Normal จนถึง Metaverse องค์ความรู้รวมถึงการจัดการโทรคมนาคม การจัดการบรอดคาสติ้ง การจัดการไอซีทีสมัยใหม่ ซึ่งต้องการนำเครื่องมือและนวัตกรรมการจัดการใหม่ๆ ด้านดิจิทัลมาสร้างการเติบโตและความยั่งยืนของธุรกิจ โดยเริ่มจากการปรับพื้นฐานนักศึกษาให้เข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมถึงภาษาอังกฤษ และองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการ เช่น บัญชี การเงิน การตลาด การบริหารองค์กร กลยุทธ์ จากนั้นเพิ่มทักษะ ความรู้ และการวิจัยเพื่อนำเครื่องมือดิจิทัลไปบริหารธุรกิจสู่เป้าหมายที่วางไว้ผ่านกรณีศึกษา และผ่านการฝึกปฏิบัติจริง รวมถึงความรู้ Enterprise Architecture, Agile Organization, Cyber Security และ Startup ตัวอย่างหัวข้อที่ตอบโจทย์อนาคตคือ 1) Digital Foundation, 2) Digital Transformation in Business, 3) Digital Marketing, 4) Data Science and Big Data Analytics for Competitiveness, 5) AR/MR (Creative) Application and Business Development, 6) Digital Leadership (Design Thinking, Foresighting for Sustainability & Digital Project Management), 7) Digital Laws and Regulations เช่น PDPA, 8) Economics for Digital Disruption, 9) Digital Risk Management and Digital Governance และ 10) Cybersecurity for Manager เป็นต้น

 ดร.อานนท์  ทับเที่ยง 
 ประธานสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

วัตถุประสงค์

  • ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โดยมุ่งเน้นการสร้างศักยภาพในการวิจัยและการจัดการองค์การเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาศาสตร์ความรู้ด้านการจัดการสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
  • ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงองค์การ ให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ ทิศทางการพัฒนาของประเทศ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
  • เสริมสร้างทักษะและยกระดับความเข้มแข็ง ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ และความสามารถด้านการวิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียน
  • ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และประสานงานระหว่างภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม รวมทั้งกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการธุรกิจที่เอื้อและเกื้อหนุนต่อกันและกัน

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.วินัย หอมสมบัติ

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Transportation Economics and Logistics Management) 

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

The Hong Kong Polytechnic University,Hong Kong SAR

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Public Administration and Public Policy)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

The University of York, U.K.

ดร.สุขยืน เทพทอง

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Development Administration)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย

ดร.ศศิธร มหาคุณาจิระกุล

คุณวุฒิ :

ปร.ด. (การตลาด)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

โครงการปริญญาเอกร่วม สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย

ดร.ดั้นดุสิต  โปราณานนท์

คุณวุฒิ :

วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม)  

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทยR

อาจารย์ประจำ

ดร.บุญเกียรติ  เอี้ยววงษ์เจริญ

คุณวุฒิ :

Ph.D.(Systems Science Engineering Management)  

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

Portland State University,  U.S.

ดร.อานนท์  ทับเที่ยง

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Computer Network) 

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

Pierre-Marie Curie University (Paris 6), France

ดร.มงคล  อัศวดิลกฤทธิ์

คุณวุฒิ :

ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 

ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม 

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Development Administration) 

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 – 21.00 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

40  หน่วยกิต (และวิชาเสริมพื้นฐาน 4 หน่วยกิต)

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน             4 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

BUS 515        หลักการจัดการบัญชีสำหรับผู้บริหาร                           2 หน่วยกิต (S/U)
                           (Accounting Principles for Executives)

BUS 601        ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ                          2 หน่วยกิต (S/U)
                          (English for Business Communication)

หมวดวิชาบังคับ                    16 หน่วยกิต

BUS 617        การวิเคราะห์โครงการลงทุน                                     3 หน่วยกิต
                           (Project Feasibility Analysis)

BUS 634        ธรรมาภิบาลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม               1 หน่วยกิต
                           (Corporate Governance and Social Responsibility)

BUS 635        กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด                                           3 หน่วยกิต
                          (Market Entry Strategy)

BUS 636        กลยุทธ์เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน                     3 หน่วยกิต
                          (Strategy for Sustainable Business Growth)

BUS 641        กระบวนการองค์กรและการจัดการทรัพยากรบุคคล            3 หน่วยกิต
                          (Organizational Process and Human Resource Management)

BUS 653         การจัดการกระบวนการธุรกิจ                                   2 หน่วยกิต
                            (Business Process Management)

BUS 654        การวิจัยทางธุรกิจ                                                1 หน่วยกิต
                           (Business Research)

หมวดวิชาแกน                      12 หน่วยกิต

DBM 530        การกำกับดูแลด้านดิจิทัล                                        3 หน่วยกิต
                            (Digital Governance)

DBM 551        การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล                           3 หน่วยกิต
                            (Business Transformation Toward the Digital Disruption Era)

DBM 570        รากฐานทางดิจิทัล                                               3 หน่วยกิต
                             (Digital Foundation)

DBM 621        การตลาดดิจิทัล                                                  3 หน่วยกิต
                            (Digital Marketing)

หมวดวิชาเลือก (สำหรับแผน ข) 9 หน่วยกิต

DBM 601        หัวข้อพิเศษ 1                                                    3 หน่วยกิต
                            ( Special Topic I)

DBM 602        หัวข้อพิเศษ 2                                                    3 หน่วยกิต
                            (Special Topic II)       

DBM 631        ผู้นำทางดิจิทัล                                                   3 หน่วยกิต
                           (Digital Leadership)

DBM 652        การออกแบบเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้         3 หน่วยกิต
                           (Creative Content and Application)

DBM 661        วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่          3 หน่วยกิต
                           (Data Science and Big Data Analytics)

DBM 672        ความมั่นคงทางไซเบอร์สำหรับผู้จัดการ                         3 หน่วยกิต                                   
                            (Cybersecurity for Manager)

XXX XXX        วิชาเลือกที่เปิดสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัยฯ และได้รับ           3 หน่วยกิต
                           ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สอน

หมายเหตุ: นักศึกษาแผน ข. จะต้องเรียนวิชาเลือกอย่างน้อย 9 หน่วยกิต จากแขนง/กลุ่มวิชาของตนเอง หรือเลือกจากแขนง/กลุ่มวิชาอื่นที่คณะเปิดสอน

วิทยานิพนธ์ (สำหรับแผน ก2)    12 หน่วยกิต

GMI 691         วิทยานิพนธ์ (Thesis)                                            12 หน่วยกิต

การค้นคว้าอิสระ (สำหรับแผน ข) 3 หน่วยกิต

GMI 693         การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)                      3 หน่วยกิต

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ  (ไม่นับหน่วยกิต)

LNG 550         วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  2 หน่วยกิต (S/U)
                            (Remedial English Course for Post Graduate Students)

LNG 600         วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตร                  3 หน่วยกิต (S/U)
                            สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
                            (In-sessional English Course for Post Graduate Students)

 หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550  และ/หรือ LNG 600 ทั้งนี้การยกเว้นขึ้นอยู่กับระดับคะแนนการทดสอบและเงื่อนไขตามที่คณะศิลปศาสตร์กำหนด