คณะบิณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลกรเพื่อสนองตอบตามนโยบายของทางคณะดังต่อไปนี้

อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล