หลักสูตร KMUTT Innovation and Technology Management for Manager (KIT for Manager)


บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการเเละนวัตกรรม ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายในหลักสูตร KMUTT Innovation and Technology Management for Manager (KIT for Manager) "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร" โดยเน้นด้านการบริการจัดการ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของผู้บริหารด้วยการนำองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านความคิด ความเป็นผู้นำรวมถึงการสื่อสาร การทำงานเป็นทีมมาขับเคลื่อนธุรกิจให้พัฒนาได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ..สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-470-8303-4 , 089-412-7769