หลักสูตรก้าวสู่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่

"การทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้ ผู้ที่จะก้าวเข้าสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรอบรู้ในแต่ละด้านของอสังหาริมทรัพย์ และที่สำคัญต้องมีกระบวนการคิดวิเคราะห์รวมถึงการบูรณาการองค์ความรู้ได้อย่างเป็นระบบ เพื่อก้าวเข้าสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างยั่งยืน" 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ร่วมกับ บริษัทโนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด จึงได้จัดทำ "หลักสูตรก้าวสู่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่" เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และแชร์ประสบการณ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกับอบรมหลักสูตรดังกล่าวร่วมกัน ซึ่งการจัดอบรมจะจัดทุกวันเสาร์ เริ่มวันที่ 16 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2564 จำนวน 8 ครั้ง ซึ่งรูปแบบการจัดอบรมจะมีทั้งการบรรยาย การทำ Workshop การศึกษาดูงาน และการนำเสนองาน รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-0032125, 085-9391593 หรือ Line ID: nartiya