โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/ Newskill)

 

บันฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ได้รับงบประมาณสนับสนุนหลักสูตร จาก  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้จัดทำหลักสูตร Smart Community-Based Tourism นี้ขึ้น เพื่อสามารถพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆ รวมถึงธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการโดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ทำให้เกิดคอนเทนต์และแอพลิเคชั่นแบบ Creative Content เพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวไทย

 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. พัฒนาความรู้พื้นฐานตัวอย่างแบบจำลองธุรกิจ และ กรณีศึกษาด้วยเทคโนโลยี AR
  2. ฝึกทักษะความรู้พื้นฐานของ AR และเครื่องมือ ต่าง ๆ ที่นำไปสู่การออกแบบ แอพลิเคชั่น
  3. สามารถเข้าใจเชิงลึกของภูมิทัศน์เทคโนโลยี AR ที่ซับซ้อนมากขึ้น อาทิ – Image Targets – AR Camera – VDO Playback – Virtual Button

ระยะเวลาฝึกอบรม วันที่ 4 กันยายน ถึง 6 พฤศจิกายน 2563