หลักการและเหตุผล
• GMI ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการมาเป็นเวลา 13 ปี โดยได้เปิดการสอนหลักสูตรการจัดการเฉพาะทาง 8 สาขา และผลิตมหาบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า 1,500 คน
• นอกจากเปิดในหลักสูตรปริญญาโทแล้ว GMI ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ที่ต้องมีมากขึ้นต่อการบริการวิชาการ ซึ่งได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของ action plan ของการมุ่งสู่การรับรองมาตราฐาน AACSB ทาง GMI จึงได้จัดตั้ง “GMI Executive Education Center”เพื่อเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ เกิดการรวบรวม บูรณาการ และถ่ายทอดแนวความคิดใหม่ๆ ในด้านการจัดการ ส่งเสริมพันธกิจ (Craft professional leaders) ด้วยการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
วัตถุประสงค์
• เพื่อดำเนินกิจกรรมในการให้บริการทางวิชาการด้านต่างๆ เช่น การสัมมนา การฝึกอบรม การเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน
• เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ และศิษย์เก่ามีส่วนร่วมดำเนินงานในโครงการต่างๆ ของศูนย์ ตามความรู้ความสามารถและความสนใจของตน
• เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนการสอน และฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเฉพาะทาง
• เพื่อสนับสนุนความร่วมมือ การสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน