มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนและการวิจัยในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่างๆ มาเป็นเวลากว่า 50 ปี และได้ขยายงานทางด้านวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (Graduate School of Management and Innovation: GMI) แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ได้ถูกจัดต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 จากการที่มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของศาสตร์ทางด้านการจัดการ ที่มีต่อความสำเร็จขององค์กรในยุคเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีและความรู้เข้มข้น (Technology and Knowledge Based Economy) เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานวิศวกรรม และศาสตร์ทางด้าน การบริหารจัดการอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีทักษะการบริหารเฉพาะทางที่ดี มีความสามารถ และจะปลูกฝังแนวคิดเชิงการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration) นวัตกรรม (Innovation) ความเป็นผู้นำ (Leadership) และความเป็นนักประกอบการสมัยใหม่ (Entrepreneurship) นอกจากจะผลิตผู้บริหารที่มีคุณภาพแล้ว GMI ยังต้องการให้บัณฑิตที่จบออกไปมีคุณสมบัติเป็น "Change Agent" ให้กับองค์กรอีกด้วย


วิสัยทัศน์
    
ผู้นำทีมีนวัตกรรม มีมโนธรรม และโลกยอมรับ

พันธกิจ
    
รังสรรค์  ผู้นำมืออาชีพ พร้อมสร้างความก้าวหน้าในการศึกษาด้านบริหารจัดการด้วยการเรียนการสอนเชิงนวัตกรรม  การวิจัยที่เกี่ยวเนื่อง และการบริการวิชาการแก่สังคมที่ยั่งยืน

คุณค่า 4 มิติของบัณฑิต GMI

มิติด้านความร่วมมือ

มิติด้านนวัตกรรม

มิติด้านภาวะผู้นำ

มิติของการเป็นผู้ประกอบการ

 

มิติด้านความร่วมมือ (Collaborative Dimension)

ในโลกธุรกิจปัจจุบันที่ใช้องค์ความรู้ (Knowledge) เป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มพูนศักยภาพทางการแข่งขัน (Competitiveness) ขององค์กร ความร่วมมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือระหว่างองค์กร ถือเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญในการประสาน เชื่อมโยง อีกทั้งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่ส่งผลมาจากการถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) และนวัตกรรม (Innovation) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของการทำการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน (Co-R&D) การผลิตร่วมกัน (Co-Manufacturing) รวมถึงการจดทะเบียนตราสินค้าร่วมกัน (Co-Branding) นอกจากกระบวนการที่กล่าวมา การเฟ้นหาพันธมิตรทางธุรกิจยังเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่จะตัดสินความเป็นไปได้และความสำเร็จทางธุรกิจ มิติความร่วมมือจึงเปรียบได้กับประตูบานแรกที่นำไปสู่นวัตกรรม และศักยภาพทางการแข่งขันที่ยั่งยืน บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม จึงเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการเจรจาและการต่อรอง  ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ การเมือง นวัตกรรมและการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเป็นฐานสำคัญของมิติ

 

 

มิติด้านนวัตกรรม (Innovative Dimension)

นวัตกรรมเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่รูปแบบธุรกิจและการบริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งก็คือความสามารถในการเรียนรู้ ความสามารถในการปฏิบัติ ความสามารถในการนำเสนอทางเลือกใหม่แก่ผู้บริโภคและ สังคม และความคิดสร้างสรรค์ มิติด้านนวัตกรรมของบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมที่จะถูกถ่ายทอดให้ผู้เรียนโดยผ่านทางกระบวนการทางนวัตกรรม ที่มีองค์ประกอบสำคัญ 9 ประการ คือ แรงบันดาลใจ (Inspiration) ใจใฝ่รู้ (Inquiring) รอบรู้ข่าวสาร (Information) เจ้าความคิด (Ingenuity) ริเร่ิม สร้างสรรค์ (Initiative) ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) มีส่วนร่วม (Involvement) กระตุ้นส่งเสริม (Instigate) และบูรณาการ (Integration)

 

 

มิติด้านภาวะผู้นำ (Leadership Dimension)

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รูปแบบการค้า และการบริการมีอยู่ตลอดเวลา องค์กรที่มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานและการบริหารให้ทันและก้าวลํ้ากว่าคู่แข่งในการแข่งขันย่อมมีความได้เปรียบองค์กรอื่นๆ ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Leader) ที่สามารถสร้างนวัตกรรมองค์กร (Organizational innovation) และนำไปปฏิบัติได้จริง คือ นักปฏิวัติทางองค์กร (Organizational revolutionist) ที่กล้าตัดสินใจอย่างมีหลักการ และมีองค์ประกอบทั้ง 9 ประการของกระบวนการทางนวัตกรรม ย่อมนำพาองค์กรไปสู่จุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

มิติของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Dimension)

ผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จได้ในโลกปัจจุบัน นอกจากจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล ยังจะต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงกรอบความคิดของนวัตกรรมซึ่งนับว่าเป็นสูตรสำเร็จที่นำมาซึ่งศักยภาพในการแข่งขันที่ได้เปรียบและยั่งยืน บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมจึงได้นำมาเป็นมิติหนึ่งของบัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษาเพื่อออกไปเป็น Change Agent และ ผู้ประกอบการทางนวัตกรรม (Innopreneur) ต่อไป